Статут

На основу члана 6. и 206. Закона о раду и члана 46. Статута Синдиката контроле летења, Скупштина Синдиката контроле летења на седници одржаној 30.11.2022. године усвојила је нови

СТАТУТ

СИНДИКАТА КОНТРОЛЕ ЛЕТЕЊА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Назив синдиката је: “Синдикат контроле летења” у даљем тексту Синдикат, са седиштем у Београду, Аеродром Никола Тесла бб.

Члан 2.

Синдикат је добровољна, самостална, политички и финансијски независна, интересна организација контролора летења, ваздухопловно-техничког особља контроле летења, помоћника контроле летења и другог инжењерског особља ангажованог од стране SMATSA доо.

Синдикат је независан у односу на послодавце, државне органе, политичке партије и религијске организације.

Синдикат сарађује са другим синдикалним организацијама у земљи и иностранству, на принципима равноправности, узајамности и солидарности, у складу са основним програмским опредељењима и заједнички утврђеним ставовима.

Ради остваривања својих циљева Синдикат може да буде члан домаћих и иностраних организација и интересних група.

Члан 3.

Синдикат има свој знак, печат и штамбиљ.

Знак Синдиката је кружног облика, небо-плаве боје у чијем се средишту налази формација ваздухоплова и скраћени назив Синдиката “СКЛ”.

На рубу знака се налази пун назив Синдиката на српском и енглеском језику.

На штамбиљу Синдиката налази се ћирилични натпис: СИНДИКАТ КОНТРОЛЕ ЛЕТЕЊА.

ЗАДАЦИ И ЦИЉЕВИ СИНДИКАТА

Члан 4.

Синдикат контроле летења:
– Представља и промовише материјалне, социјалне, радно-правне, професионалне, здравствене и еколошке интересе чланства у држави и иностранству;
– Гарантује равноправност и једнакост свих чланова без обзира на пол, сексуалну и верску опредељеност, као и њихово заједничко деловање на начелима солидарности и узајамности;
– Чува и развија демократска друштвена начела и поредак;
– Остварује циљеве користећи сва демократска, легална и легитимна међународно призната средства синдикалног деловања, а првенствено кроз закључивање и примену Колективног и других уговора, одбраном и унапређењем права на штрајк и борбом против lockout-а.

СТУПАЊЕ У ШТРАЈК

Члан 5.

Одлуку о штрајку доноси Скупштина.

Одлуци о штрајку обавезно претходи расписивање референдума на којем се две трећине чланова мора изјаснити за штрајк.

Након одлуке о штрајку, Скупштина формира штрајкачки одбор.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНСТВА

Члан 6.

Синдикату могу приступити искључиво контролори летења, ваздухопловно-техничко особље контроле летења и помоћници контроле летења.

Под помоћницима контроле летења подразумевају се запослени на радним местима сарадника/координатора за обраду плана лета и координатора протока ваздушног саобраћаја.

Зарад јачања репрезентативности и струковне снаге Синдикату може приступити и друго инжењерско особље на пословима планирања, развоја, управљања ваздушним саобраћајем, управљања квалитетом, праћења усаглашености, ваздухопловног информисања, информационих и комуникационих технологија и слично, с тим да њихов укупан број у чланству не сме прећи тридесет.

Члан 7.

Приступање у чланство је добровољно, а остварује се попуњавањем и потписивањем приступнице.

Потписивањем приступнице члан се обавезује да прихвата Статут Синдиката, ставове и одлуке органа Синдиката, као и да редовно плаћа чланарину.

Облик и садржај приступнице утврђује Извршни одбор.

Члан 8.

Члан Синдиката има следећа права:
– Да бира и буде биран у све органе Синдиката;
– Да буде информисан о свим синдикалним активностима;
– Да слободно искаже мишљење о свим синдикалним питањима;
– Да покреће иницијативе пред органима Синдиката;
– На радно-правну заштиту;
– На синдикалну отпремнину и материјалну подршку породици у случају смрти;
– На друга права утврђена Статутом и другим документима Синдиката.

Члан 9.

У циљу вредновања доприноса и лојалности, право члана на синдикалну отпремнину је регулисано правилницима које доноси Скупштина синдиката.

Члан 10.

Члан Синдиката има следеће обавезе:
– Да поштује и примењује одредбе Статута и других докумената Синдиката;
– Да буде солидаран са свим члановима Синдиката;
– Да плаћа чланарину;
– Да одмах обавести органе Синдиката у случају промене имена, презимена, радног статуса или послодавца.

ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА

Члан 11.

Чланство у Синдикату може престати:
– Иступањем;
– Брисањем из чланства;
– Искључењем.

Престанком чланства престају сва права и обавезе према Синдикату или имовини Синдиката.

Члан 12.

Иступање из Синдиката се врши давањем писане изјаве са роком од месец дана од дана подношења.

Члан је обавезан да измири своје обавезе према Синдикату до дана иступања, као и да врати имовину Синдиката која му је дата на коришћење.

Члан 13.

Брисање из чланства спроводи Извршни одбор у следећим случајевима:
– Уколико члан три месеца није платио чланарину;
– Уколико је споразумно раскинуо радни однос са послодавцем;
– Уколико је судски потврђено решење о отказу;
– Уколико је пензионисан;
– У случају смрти.

Члан 14.

Искључење, као дисциплинска мера, биће изречено сваком члану који наноси штету Синдикату, крши Статут, не поштује одлуке органа Синдиката.

Члан 15.

Одлуци о искључењу мора да претходи формирање Комисије чији је задатак да прикупи и провери све чињенице које могу утицати на одлуку о искључењу.

Комисију формира Извршни одбор, при чему је право члана чије се искључење разматра да именује трећину чланова Комисије.

Члан против кога се води поступак за искључење, не може обављати никакве функције у Синдикату до окончања поступка.

Одлуку о искључењу члана доноси Извршни одбор на основу мишљења Комисије.

Искључени члан има право жалбе Скупштини синдиката на одлуку о искључењу у року од 15 дана од дана искључења.

Скупштина ће на првом следећем заседању донети одлуку о жалби.

Одлука Скупштине је коначна.

Члан 16.

Бивши чланови који су чланство изгубили на основу члана 11. став 1. и члана 13. став 1. и 2. могу затражити поновни пријем у чланство уколико је прошло најмање годину дана од дана престанка чланства и уколико су измирили своја дуговања према Синдикату.

Поновним ступањем у чланство члан има иста права и обавезе као и други чланови, с тим да се синдикални стаж за обрачун синдикалне отпремнине води од датума последњег пријема у чланство Синдиката.

Члан 17.

Уколико престанак чланства наступи као последица искључења, није могуће затражити поновно чланство у Синдикату.

ИНФОРМИСАЊЕ

Члан 18.

Рад Синдиката је јаван.

Органи Синдиката су обавезни да о свом раду обавештавају чланство и јавност.

Обавештавање се врши на синдикалним окупљањима, директним разговором, као и свим другим расположивим медијским, технолошким и софтверским решењима.

ИЗБОРНИ ПРИНЦИПИ И ОДЛУЧИВАЊЕ

Члан 19.

На седницама органа Синдиката може се пуноважно одлучивати уколико је присутно више од половине чланова органа.

На седницама органа Синдиката одлуке се доносе надполовичном већином гласова укупног броја чланова органа.

У случају да је број чланова органа паран, а број гласова изједначен, усваја се предлог за који је гласао председник органа.

Органи који немају председника, морају имати непаран број чланова.

Члан 20.

У случају спречености присуствовању седници органа, члан може свој глас о појединачном предлогу доставити органу у писаном облику или електронском поштом.

Овакав вид гласања ће се узети у обзир приликом изјашњавања на седници органа, али не може бити узет у обзир приликом утврђивања кворума седнице.

Члан 21.

Одлуке органа Синдиката се по правилу доносе јавним гласањем.

Чланови органа Синдиката могу приликом одлучивања издвојити своје мишљење, што мора бити унето у записник.

Усвојена одлука обавезује све чланове Синдиката.

Члан 22.

Изборни поступци за органе Синдиката су у начелу тајни.

За Скупштину, Извршни и Надзорни одбор Синдиката биће одржани посебни избори.

У органе Синдиката биће бирани чланови са највећим бројем гласова.

У случају истог броја гласова за избор у Извршни и Надзорни одбор, избор се понавља.

У случају да кандидати за избор повереника имају исти број гласова, верификоваће се мандат члану са дужим синдикалним стажом.

ПРИХОДОВАЊЕ И ТРОШЕЊЕ СРЕДСТАВА СИНДИКАТА

Члан 23.

Извори прихода Синдиката су:
– Чланарина;
– Приходи од имовине, камате и комерцијалних активности;
– Прилози и поклони донатора;
– Други законом дозвољени приходи.

Члан 24.

Средства Синдиката троше се у складу са финансијским планом који усваја Скупштина. Финансијски план односи се на период од највише годину дана и обавезује све органе Синдиката.

Уколико није усвојен финансијски план, средства се могу трошити искључиво ради измиривања текућих обавеза Синдиката, остваривања права чланова гарантованих Статутом и Правилницима Синдиката укључујући синдикалну помоћ и отпремнину, као и за организовање седнице Скупштине.

Финансијски план предлаже Извршни одбор, а по потреби може га предложити и Надзорни одбор уколико Извршни одбор није формиран у периоду дужем од три месеца.

Свако трошење средстава изван става 1. и 2. овог члана претходно мора да одобри Скупштина.

ИНВЕСТИРАЊЕ СРЕДСТАВА СИНДИКАТА

Члан 25.

Ради обезбеђивања додатног прихода, средства Синдиката се могу инвестирати у државне обвезнице Републике Србије, као и у друге обвезнице или инвестиционе фондове ниског ризика.

Одлуку о инвестирању средстава доноси Скупштина, на предлог Извршног одбора.

За друге облике инвестирања обавезно је претходно усвојити инвестициони план.

Члан 26.

Инвестициони план из члана 25. став 3. мора садржати све детаље, радње и трошкове који су потребни ради реализације одређене инвестиције, укључујући и:
– Предмет инвестиције;
– Износ новца који се инвестира;
– Пројектовани профит;
– Укупне трошкове инвестиције;
– Преговоре са банкама и трећим лицима;
– Консултантске услуге и анализе тржишта;
– Оснивање наменских предузећа;
– Пројектно и кредитно финансирање;
– Друге потребне активности и трошкове.

Одлуку о усвајању инвестиционог плана доноси Скупштина, на предлог Извршног одбора.

Одлуци Скупштине о усвајању инвестиционог плана обавезно претходи расписивање референдума на којем се више од половине чланова мора сложити са поменутом планом.

ОРГАНИ СИНДИКАТА

Члан 27.

Органи Синдиката су:
– Скупштина;
– Извршни одбор;
– Надзорни одбор.

Скупштина и Извршни одбор могу по потреби формирати сталне и привремене органе као што су одбори, комисије и радне групе.

Члан 28.

Сваки орган Синдиката ради на основу Правилника о раду.

Правилнике о раду Скупштине, Извршног одбора и Надзорног одбора доноси Скупштина синдиката, док Правилнике о раду привремених и других органа Синдиката доноси орган који их је основао.

Члан 29.

Скупштина је највиши орган Синдиката.

Скупштина може бити редовна и ванредна.

Редовна Скупштина се одржава најмање једном годишње.

Ванредна Скупштина се сазива на основу одлуке Извршног одбора или на захтев више од трећине повереника.

Одлуку о сазиву, времену одржавања и дневном реду, доноси Извршни одбор најмање 30 дана пре одржавања редовне Скупштине, односно 3 дана пре одржавања ванредне Скупштине.

Члан 30.

Скупштину чине повереници, изабрани од чланова Синдиката.

Повереници се бирају на период од 4 године.

Мандат повереника траје од дана верификације његовог мандата, до истека мандата Скупштине синдиката.

Правилник о избору повереника доноси Скупштина синдиката.

Повереник може дати оставку на функцију у писаном облику Извршном одбору.

Попуна упражњеног повереничког места се врши на основу Правилника о избору повереника, а мандат се верификује на првој следећој седници Скупштине.

Члан 31.

Скупштина може заседати уколико јој присуствује више од половине повереника.

Скупштина доноси одлуке надполовичном већином од укупног броја повереника.

Повереник који је спречен да присуствује Скупштини, може да се изјасни писаним путем о предлогу одлуке.

Члан 32.

Надлежности Скупштине су:
– Усваја Статут и друга документа и одлуке;
– Бира и разрешава Извршни и Надзорни одбор;
– Утврђује опште правце синдикалне стратегије и политике;
– Одобрава потписивање Колективног уговора и припадајућих анекса;
– Верификује мандате повереника Скупштине;
– Верификује и разрешава чланове Извршног и Надзорног одбора;
– Одлучује о висини чланарине;
– Одлучује о отуђењу имовине Синдиката;
– Одлучује о правном заступнику Синдиката;
– Одлучује о другим битним питањима у вези са радом Синдиката.

Члан 33.

Скупштина бира Извршни одбор на основу кандидатуре коју подноси кандидат за председника.

Кандидатура из става 1. овог члана мора садржати програм, председника и још најмање 4 члана Извршног одбора.

Мандат Извршног одбора траје 4 године од датума избора.

Препорука је да састав Извршног одбора одражава специфичности чланства Синдиката у погледу заступљености радних јединица.

Извршни одбор се бира тајним гласањем.

У случају више од две поднете кандидатуре, гласање се понавља, без кандидатуре која је на претходном гласању добила најмањи број гласова Скупштине.

Кандидатуре се подносе најкасније 20 дана пре одржавања Изборне скупштине.

У случају оставке појединих чланова Извршног одбора, њихове улоге преузимају преостали чланови до избора новог члана кога предлаже председник Извршног одбора, а верификује Скупштина.

У случају оставке председника или комплетног Извршног одбора, Надзорни одбор преузима техничко вођење Синдиката уз обавезу организовања Изборне скупштине у року од 90 дана.

Члан 34.

Извршни одбор има најмање 5 чланова и то:
– Председник;
– Секретар;
– Благајник;
– Најмање још два члана.

Члан 35.

Надлежности Извршног одбора су:
– Остварује програмске циљеве и задатке;
– Доноси одлуке о текућим питањима Синдиката;
– Припрема и сазива Скупштину;
– Организује избор повереника;
– Прати и анализира појаве од значаја за рад Синдиката;
– Оснива, укида и координира радне групе и комисије Синдиката;
– Води евиденцију чланства;
– Предлаже и спроводи одлуке о штрајку;
– Доноси одлуке о службеним путовањима;
– Предлаже Скупштини правног заступника Синдиката;
– Подноси Скупштини извештај о раду;
– Утврђује политику Колективног преговарања;
– Штити чланове и води рачуна о поштовању међународних конвенција о синдикалним слободама и правима;
– Одлучује о жалбама из своје надлежности;
– Информише чланство о раду Синдиката и актуелним темама;
– Обавља и друге послове за које га овласти Скупштина.

Члан 36.

Надлежности председника су:
– Заступа Синдикат у односу на трећа лица;
– Сазива и председава седницама Извршног одбора;
– Сазива и председава седницама Скупштине;
– Стара се о спровођењу Одлука и ставова Извршног обора и Скупштине;
– Организује рад Синдиката;
– Потписује Колективни уговор.

Члан 37.

Надлежности секретара су:
– Мења председника у одсуству;
– Координира радом органа Синдиката;
– Стара се о припреми седница органа Синдиката;
– Обавља друге послове које му повери Извршни одбор.

Члан 38.

Надлежности благајника су:
– Стара се о извршењу финансијског плана Синдиката;
– Обавља послове које му повери Извршни одбор.

Члан 39.

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина.

Надзорни одбор се бира на период од 4 године и по правилу се бира са сваким новим сазивом Скупштине.

Надзорни одбор врши надзор над радом органа Синдиката и коришћења целокупне имовине и новчаних средстава Синдиката.

Повереници могу бити и чланови Надзорног одбора.

Чланови Надзорног одбора међу собом бирају председника.

Чланови Надзорног одбора на лични захтев могу присуствовати седницама Извршног одбора, без права гласа.

У случају оставке комплетног Надзорног одбора сви чланови остају на својим позицијама до избора новог.

Мандат Надзорног одбора траје до краја мандата Скупштине која га је изабрала.

Члан 40.

Надзорни одбор спроводи редовну контролу рада и пословања Синдиката најмање једном годишње.

Надзорни одбор може извршити и ванредну контролу рада и пословања.

У случају да приликом контроле Надзорни одбор утврди неправилности, дужан је да о истим одмах обавести Извршни одбор и Скупштину.

РАСПУШТАЊЕ СИНДИКАТА

Члан 41.

Одлука о распуштању Синдиката се доноси референдумом.

За распуштање је неопходно да се изјасни три четвртине од укупног броја чланова.

У случају распуштања о имовини Синдиката одлучује Скупштина.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 42.

Измене и допуне овог Статута доноси Скупштина двотрећинском већином у односу на укупан број повереника.

Члан 43.

Статут ступа на снагу даном усвајања на Скупштини.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут усвојен 21.12.2014. године у Београду.

Члан 44.

Сви акти Синдиката се морају донети/усагласити са овим Статутом у року од три месеца након усвајања.

Члан 45.

У случају потребе тумачења Статута Извршни одбор ће тражити мишљење Надзорног одбора, а по потреби може тражити и мишљење стручних лица, институција или органа ван Синдиката.

Коначну одлуку доноси Скупштина.

У Београду, 30.11.2022. године.

Председник ИО СКЛ
Ранко Радовановић

Partneri

SRBATCA