Statut

Na osnovu člana 6. i 206. Zakona o radu, člana 56, Statuta Sindikata kontrole letenja, Skupština SKL na sednici održanoj 21.12.2014. usvojila je novi

STATUT

SINDIKATA KONTROLE LETENJA

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Naziv sindikata je : „Sindikat kontrole letenja“ u daljem tekstu –Sindikat.

Član 2.

Sindikat je dobrovoljna, samostalna, politički i finansijski nezavisna, interesna organizacija kontrolora letenja i vazduhoplovno-tehničkog osoblja kontrole letenja angažovanog od strane „SMATSA doo“.

Sindikat je nezavisan  u odnosu na državne organe, poslodavce, političke stranke.

Sindikat sarađuje sa drugim sindikalnim organizacijama u zemlji i inostranstvu, na principima ravnopravnosti, uzajamnosti i solidarnosti, u skladu sa osnovnim programskim opredeljenjima i zajednički utvrđenim stavovima.

Sindikat može da u interesu svojih ciljeva bude član domaćih i inostranih organizacija.

Član 3.

Sedište Sindikata je u Beogradu, Aerodrom „Nikole Tesla“ bb.

Član 4.

Sindikat ima svoj znak, pečat i štambilj.

Znak sindikata je kružnog oblika, nebo-plave boje u čijem se središtu nalazi formacija vazduhoplova i skraćeni naziv Sindikata „SKL“. Na rubu znaka se nalazi pun naziv Sindikata na srpskom i engleskom jeziku.

Na štambilju sindikata nalazi se ćirilični natpis: SINDIKAT KONTROLE LETENjA.

CILjEVI I METODE RADA SINDIKATA

Član 5.

Sindikat se zalaže za:

Priznavanje specifičnosti profesije kontrolora letenja i vazduhoplovno-tehničkog osoblja kontrole letenja;
Ravnopravnost svih zaposlenih koje obuhvata Sindikat, kao i njihivi zajedničko delovanje na načelima solidarnisti i uzajamnosti;
Obezbeđivanje radne i socijalne sigurnosti članova;
Egzistencija zaposlenih na pristojnom nivou;
Regulisanje i poboljšavanje plata i uslova rada putem kolektivnog pregovaranja;
Humano i demokratsko radno i socijalno zakonodavstvo;
Najefikasniju zaštitu zdravlja svih zaposlenih;
Zaštitu i unapređenje životne sredine;
Uspostavljanje i razvoj saodlučivanja zaposlenih, kao i definisanje i ostvarivanje strateških ekonomsko-socijalnih ciljeva;
Radno-pravnu zaštitu kao i druge oblike materijalne potpore članovima;
Izdavanje sindikalnog glasnika i drugih publikacija, negovanje javnosti u radu i dobrih odnosa sa medijima;
Zajedničko delovanje sa drugim sindikatima;
Saradnju sa sindikatima drugih zemalja;
Obezbeđivanje visokog nivoa profesionalnog obrazovanja;
Dostizanje nivoa maksimalne bezbednosti, zajedno sa najboljim kvalitetom usluga i
Odbranu i jačanje sindikalnih prava.

Član 6.

U cilju ostvarivanja ciljeva Sindikat koristi sva demokratska, legalna i legitimna, međunarodno priznata sredstva i metode sindikalne borbe.

ČLANSTVA, PRAVA I OBAVEZE

Član 7.

Članovi Sindikata mogu biti kontrolori letenja i vazduhoplovno-tehničko osoblje kontrole letenja.

Član 8.

Pristupanje u članstvo je dobrovoljno, a ostvaruje se potpisivanjem pristupnice.

Potpisivanjem pristupnice član se obavezuje da prihvata Statut Sindikata, stavove i odluke organa Sindikata, kao i da redovno plaća članarinu.

Oblik i sadržaj pristupnice utvrđuje Izvršni odbor.

Član 9.

Član Sindikata ima sledeća prava:

Da bira i bude biran u sve organe Sindikata;
Da pokreće inicijative pred organima Sindikata;
Da ima uticaj i uzme učešće u kolektivnom pregovaranju;
Na pravnu zaštitu;
Na pomoć za vreme štrajka iz štrajkačkog fonda;
Na pomoć u slučajevima otpuštanja sa posla zbog sindikalne aktivnosti;
Na obrazovanje za sindikalnu aktivnost;
Na sindikalnu otpremninu;
Na materijalnu podršku porodici u slučaju smrti i
Na druga prava utvrđena ovim Statutom i drugim dokumentima.

PRESTANAK ČLANSTVA

Član 10.

Članstvo u Sindikatu može prestati:

Istupanjem;
Brisanjem iz članstva ili
Isključenjem.
Prestankom članstva prestaju sva prava i obaveze prema Sindikatu ili imovini Sindikata.

Član 11.

Član može istupiti iz Sindikata.

Istupanje se vrši davanjem pismene izjave sa rokom od mesec dana od dana podnošenja.

Član je obavezan da izmiri svoje obaveze prema Sindikatu do dana istupanja, kao ida vrati imovinu Sindikata.

Član 12.

Brisanje iz članstva sprovodi Izvršni odbor u sledećim slučajevima:

Ukoliko član tri meseca nije platio članarinu;
Ukoliko je sporazumno raskinuo radni odnos sa poslodavcem;
Ukoliko je sudski potvrđeno rešenje o otkazu;
Ukoliko je penzionisan ili
U slučaju smrti.

Član 13.

Isključenje, kao disciplinska mera, biće izrečeno svakom članu koji nanosi štetu Sindikatu, krši Statut, ne poštuje odluke organa Sindikata.

Smatra se da naročito veliku štetu član koji:

Krši Statut;
Radi protiv interesa Sindikata;
Ne poštuje odluke Štrajkačkog odbora;
Krši načela slobodnog, demokratskog društva;
Proneveri ili neovlašćeno otuđi imovinu Sindikata ili
Grubo naruši čast ili ugled drugog člana.

Član 14.

Odluci o isključenju mora da prethodi formiranje Komisije čiji je zadatak da prikupi i proveri sve činjenice koje mogu uticati na odluku o isključenju.

Komisiju formira Izvršni odbor, pri čemu je pravo člana čije se isključenje razmatra da imenuje trećinu članova Komisije.

Član protiv koga se vodi postupak za isključenje, ne može obavljati nikakve funkcije u Sindikatu do okončanja postupka.

Odluku o isključenju člana donosi Izvršni odbor na osnovu mišljenja Komisije.

Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini sindikata na odluku o isključenju u roku od 15 dana od dana isključenja.

Skupština će na prvom sledećem zasedanju doneti odluku o žalbi.

Odluka Skupštine je konačna.

Član 15.

Bivši članovi koij su članstvo izgubili na osnovu člana 11.   i člana 12. stav 1 i 2, mogu zatražiti ponovni prijem u članstvo ukoliko:

Izmire svoja dugovanja prema Sindikatu za period dok su bili članovi ili
Je prošlo najmanje godinu dana od dana prestanka članstva.
Ponovnim stupanjem u članstvo, član ima ista prava i obaveze kao i drugi članovi.

U slučaju ponovnog stupanja u članstvo, sindikalni staž za obračun sindikalne otpremnine se vodi od datuma poslednjeg prijema u članstvo Sindikata.

Član 16.

Ukoliko prestanak članstva nastupi kao posledica isključenja, nije moguće zatražiti ponovno članstvo u Sindikatu.

Član 17.

U cilju vrednovanja doprinosa i lojalnosti, pravo člana na sindikalnu otpremninu je regulisano pravilnicima koje donosi Skupština sindikata.

ORGANI SINDIKATA

Član 18.

Organi Sindikata su:

Skupština
Izvršni odbor i
Nadzorni odbor.
Skupština i Izvršni odbor mogu po potrebi formirati stalne i preivremene organe kao što su odbori, komisije i radne grupe.

Član 19.

Svaki organ Sindikata radi na osnovu Pravilnika o radu.

Pravilnike o radu Skupštine, Izvršnog odbora i Nadzornog odbora donosi Skupština Sindikata, dok pravilnike o radu privremenih i drugih organa Sindikata donosi organ koji ih je osnovao.

Član 20.

Skupština je najviši organ Sindikata.

Skzpština može biti redovna i vanredna.

Redovna Skupština se održava najmanje jedanput godišnje.

Vanredna Skupština se saziva na osnovu odluke Izvršnog odbora ili na zahtev više od trećine poverenika.

Odluku o sazivu, vremenu održavanja i dnevnom redu, donosi Izvršni odbor najmanje 30 dana pre održavanja redovne Skupštine, odnosno 3 dana pre održavanja vanredne Skupštine.

Član 21.

Skupštinu čine poverenici, izabrano od članova Sindikata.

Poverenici se biraju na period od 4 godine.

Mandat poverenika traje od dana verifikacije njegovog mandata , do isteka mandata Skupštine SKL.

Pravilnik o izboru poverenika donosi Skupština Sindikata.

Poverenik može dati ostavku na funkciju u pisanom obliku Izvršnom odboru.

Shodno pravilniku o izboru poverenika, Izvršni odbor će izvršiti popunu upražnjenog mesta a mandat će biti verifikovan na prvoj sledećoj sednici Skupštine.

Član 22.

Skupština može zasedati ukoliko joj prisustvuje više od polovine poverenika.

Skupština donosi odluke nadpolovičnom većinom od broja poverenika.

Poverenik koji je sprečen da prisustvuje Skupštini, može da se izjasni pismenim putem po predlogu odluke.

Član 23.

Nadležnost Skupštine Sindikata:

Usvaja Statut i druga dokumenta i odluke;
Utvrđuje opšte pravce sindikalne strategije i politike;
Utvrđuje platformu za kolektivno pregovaranje;
Verifikuje mandate poverenika Skupštine;
Bira i razrešava članove Izvršnog i Nadzornog odbora;
Razmatra i usvaja izveštaje Izvršnog i Nadzornog odbora;
Donosi Poslovnik o radu, kao i druge pravilnike vezane za rad Skupštine;
Odlučuje o visini članarine;
Određuje finansijske limite za Predsednika i Izvršni odbor;
Osniva i donosi pravilnike o upravljanju fondovima i
Odlučuje o drugim bitnim pitanjima vezanim za rad Sindikata.

Član 24.

Skupština SKL bira Predsednika IO SKL.

Predsednik IO SKL se kandiduje na osnovu podnetog programa i predlaže najmanje 4 člana IO , čije mandate verifikuje Skupština SKL.

Mandat IO trje 4 godine od datuma izbora i po pravilu se bira na sredini mandata Skupštine SKL.

Prporuka je da sastav IO SKL odražava specifičnosti članstva SKL u pogledu zastupljenosti radnih jedinica.

IO se bira tajnim glasanjem.

U slučaju više od dve podnete kandidature, glasanje se ponavlja, bez kandidature koja je na predhodnom glasanju dobila najmanji broj glasova Skupštine SKL.

Kandidature se podnose najkasnije 20 dana pre održavanja Izborne Skupštine SKL.

U slučaju ostavke pojedinih članova IO, njihove uloge preuzimaju preostali članovi IO do izbora novog člana IO.Novog člana predlaže Predsednik IO a verifikuje ga Skupština SKL.

U slučaju ostavke Predsednika ili kompletnog IOSKL, NO preuzima tehničko vođenje SKL uz obavezu organizovanja Izborne Skupštine u roku od 90 dana.

Član 25.

Izvršni odbor ima najmanje 5 članova i to:

Predsednik;
Sekretar;
Blagajnik i
Najmanje 2 člana.

Član 26.

Izvršni odbor obavlja sledeće poslove:

Ostvaruje programske ciljeve i zadatke;
Donosi odluke o tekućim pitanjima;
Priprema i saziva Skupštinu;
Organizuje izbor poverenika;
Prati i analizira pojave od značaja za rad Sindikata;
Osniva, ukida i koordinira radne grupe i komisije Sindikata;
Vodi evidenciju članstva;
Predlaže i sprovodi odluke o štrajku;
Donosi odluke o finansijskim pitanjima u okvirima koje odredi Skupština;
Donosi odluke o službenim putovanjima;
Odlučuje o profesionalnom radu u Sindikatu;
Podnosi Skupštini izveštaj o radu;
Donosi poslovnik o svom radu;
Odlučuje o isključenju iz članstva;
Utvrđuje politiku kolektivnog pregovaranja;
Štiti sindikalne aktiviste i vodi računa o poštovanju međunarodnih konvencija o sindikalnim slobodama i pravima;
Odlučuje o žalbama iz svoje nadležnosti;
Bavi se informisanjem članstva o radu Sindikata i aktuelnim temama;
Obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti Skupština ili za koje proceni da su od važnosti za članstvo i
Upravlja fondovima Sindikata.

Član 27.

Nadležnosti predsednika:

Zastupa Sindikat u odnosu na treća lica;
Saziva i predsedava sednicama Izvršnog odbora;
Saziva i predsedava sednicama Skupštine;
Stara se o sprovođenju odluka i stavova Izvršnog odbora i Skupštine;
Organizuje rad Sindikata;
Raspolaže sredstvima Sindikata u limitima koje odredi Skupština i
Potpisuje Kolektivni ugovor.

Član 28.

Nadležnosti sekretara:

Zamenjuje predsednika u odsustvu;
Pomaže predsedniku u obavljanju dužnosti;
Koordinira radom organa Sindikata;
Stara se o pripremi sednica organa Sindikata i
Obavlja druge poslove koje mu poveri Izvršni odbor.

Član 29.

Nadležnosti blagajnika:

Stara se o izvršenju finansijskog plana Izvršnog odbora i
Obavlja poslove koje mu poveri Izvršni odbor.

Član 30.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština.

NO se bira na period od 4 godine i po pravilu se bira sa svakim novim sazivom Skupštine SKL.

Nadzorni odbor vrši nadzor nad radom organa Sindikata i korišćenja celokupne imovine i novčanih sredstava Sindikata.

Članovi Nadzornog odbora među sobom biraju predsednika, koji je iz redova poverenika.

Predsednik Nadzornog odbora po funkciji prisustvuje sednicama Izvršnog odbora, bez prava glasa.

Uslučaju ostavke kompletnog NO, svi članovi ostaju na svojim pozicijama do prve prilike za izbor novog.

Mandat novog NO traje do kraja mandata Skupštine koja ga je izabrala.

Član 31.

Nadzorni odbor sprovodi redovnu kontrolu rada i poslovanja najmanje jednom godišnje.

Nadzorni odbor može izvršiti i vanrednu kontrolu rada i poslovanja.

U slučaju da prilikom kontrole Nadzorni odbor utvrdi nepravilnosti, dužan je da o istim odmah izvesti Izvršni odbor i Skupštinu sindikata.

FINANSIJSKA SREDSTVA I FONDOVI SINDIKATA

Član 32.

Izvori prihoda Sindikata su:

Članarina;
Prihodi od imovine i komercijalnih aktivnosti;
Prilozi i pokloni donatora i
Drugi zakonom dozvoljeni prihodi.

Član 33.

Sindikat je obavezan da sredstva koristi isključivo u svrhe sindikalne aktivnosti i u funkciji jačanja materijalno-finansijske snage Sindikata.

Organi Sindikata su obavezni da donose finansijski plan i usvoje godišnji izveštaj o utrošku sredstava za realizaciju programa.

Član 34.

Pod korišćenjem sredstava iz predhodnog člana podrazumeva se:

Pokrivanje finansijskih troškova za rad Sindikata;
Nabavka opreme za rad Sindikata;
Osposobljavanje članova za sindikalni rad;
Regrutovanje novih članova;
Organizovanje sastanaka i stručnih skupova;
Razvoj odnosa sa drugim sindikatima;
Stručni i naučno-istraživački rad za potrebe Sindikata;
Međunarodna saradnja i
Druge potrebe, direktno vezane za rad Sindikata.

Član 35.

U cilju obezbeđivanja finansijske podrške za određene sindikalne ciljeve i projekte, Sindikat može da osniva fondove.

Član 36.

Odluku o osnivanju fondova donosi Skupština sindikata.

Fondovi koji mogu biti formirani su:

Štrajkački fond;
Fond solidarnosti;
Fond za radno-pravnu zaštitu;
Fond za međunarodnu saradnju;
Fond za informativnu delatnost i
Fond za sindikalnu otpremninu.

Član 37.

Izvršni odbor upravlja fondovima polazeći od načela da nijedan fond ne može da ima manju osnovicu od 5% članarine.

U slučaju potrebe, Izvršni odbor može predložiti Skupštini osnivanje posebnog organa upravljanja određenog ili svih fondova.

Skupština donosi pravilnik o upravljanju fondovima.

METODI I OBLICI SINDIKALNE BORBE

Član 38.

U skladu sa demokratskim principima i ciljevima za koje se bori, Sindikat se pre svega koristi demokratskim metodama borbe i to:

Uspostavljanjem socijjalnog dijaloga;
Kolektivnim pregovaranjem;
Zalaganjem za zabranu „Lock out“ –a (privremeno zatvaranje preduzeća);
Javnim protestima i
Štrajkovima.
Sindikat ističe pravo da metode i oblike sindikalne borbe prilagodi konkretnim uslovima.

Član 39.

Odluku o štrajku donosi Skupština sindikata.

Odluci o štrajku obavezno prethodi raspisivanje referenduma na kojem se dve trećine članova mora izjasniti za štrajk.

Nakon odluke o štrajku, Skupština formira Štrajkački odbor.

IZBORNI PRINCIPI I ODLUČIVANjE

Član 40.

Na sednicama organa Sindikata može se punovažno odlučivati ukoliko je prisutno više od polovine članova organa.

Na sednicama organa odluke se donose nadpolovičnom većinom članova organa.

Član 41.

U slučaju sprečenosti prisustvovanju sednici organa, član može svoju odluku o pojedinačnom predlogu dostaviti u pisanom obliku.

Ovakav vid glasanja će se uzeti u obzir prilikom izjašnjavanja na sednici organa, ali ne može biri uzet u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma sednice.

Član 42.

Odluke organa Sindikata se po pravilu donose javnim glasanjem.

Članovi organa Sindikata mogu prilikom odlučivanja izdvojiti svoje mišljenje, što mora biti uneto u zapisnik.

Usvojena odluka obavezuje sve članove Sindikata.

Član 43.

Izborni postupci za organe Sindikata su u načelu tajni.

Za svaki organ Sindikata biće održani posebni izbori.

U organe Sindikata biće birani članovi sa najvećim brojem glasova.

U slučaju istog broja glasova za izbor u Izvršni i Nadzorni odbor, izbor se ponavlja.

U slučaju da kandidati za izbor poverenika imaju , nakon sprovedenih izbora, isti broj glasova, verifikovaće se mandat  članu sa dužim sindikalnim stažom.

INFORMISANjE

Član 44.

Rad Sindikata je javan.

Članovi organa sindikata su obavezni da o svom radu obaveštavaju članstvo i javnost.

Obaveštavanja se vrše putem izveštaja o radu, učšćem na sindikalnim sastancima, putem letaka, biltena, medija, tribina, posebnih publikacija i direktno.

RASPUŠTANjE SINDIKATA

Član 45.

Odluka o raspuštanju Sindikata se donosi referendumom.

Za raspuštanje je neophodno da se izjasni tri četvrtine od ukupnog broja članova.

U slučaju raspuštanja o imovini odlučuje Skupština sindikata.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 46.

Izmene i dopune ovog Statuta donosi skupština i to dvotrećinskom većinom u odnosu na ukupan broj poverenika.

Član 47.

Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini sindikata.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut SKL usvojen 26.02.2007. u  Beogradu.

Član 48.

Svi akti Sindikata se moraju doneti/usaglasiti sa ovim Statutom u roku od tri meseca nakon usvajanja novog Statuta.

Član 49.

U slučaju potrebe tumačenja Statuta, IO traži mišljenje NO, a po potrebi može tražiti mišljenje stručnih lica, institucija ili organa van SKL.

Konačnu odluku donosi Skupština SKL.

Beograd, 16.12.2016.

Predsednik SKL
Antonijević Milan

Partneri

SRBATCA