PRVOM OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU

Katanićeva broj 15

11000 Beograd

 

 

Shodno odredbi iz člana 280. Zakonika o krivičnom postupku, Sindikat kontrole letenja, sa sedištem u Beogradu, Aerodrom Nikola Tesla bb, preko punomoćnika Nenada Vojnovića, advokata u Beogradu, prijem pošte: Bulevar Mihajla Pupina 16v/8, podnosi sledeću

 

 

 

KRIVIČNU PRIJAVU

 

 

 

Protiv:

 

 

Slavka Jovanovića, zaposlenog u Kontroli letenja Srbije i Crne Gore- SMATSA doo, Trg Nikole Pašića broj 10,

 

 

i

 

 

Bruna Genala zaposlenog u Kontroli letenja Srbije i Crne Gore- SMATSA doo, Trg Nikole Pašića broj 10,

 

 

zbog postojanja osnova sumnje da je:

 

 

u periodu od 23. januara 2016. godine do 15. januara 2019. godine okr. Slavko Jovanović obavljao poslove načelnika Službe za operativnu obuku CKL Beograd, iako nije ispunjavao uslove za obavljanje ovih poslova, i to tako što je posebno jezičko ovlašćenje, propisano Pravilnikom o o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno- medicinskim centrima, izgubio 23. januara 2016. godine, a zdravstveni kriterijum za ove poslove, suspendovan je od strane Direktorata civilnog vazduhoplovstva dana 16. marta 2016. godine, te se u kritičnom periodu bavio poslovima načelnika Službe za operativnu obuku, a okrivljeni Bruno Genal kao izvršni direktor Centra kontrole letenja nije izvršio promenu načelnika, niti o tome obavestio nadležna lica kod poslodavca SMATSA doo, niti je o tome obavestio Direktorat civilnog vazduhoplovstva, već je dozvolio da se na tom položaju nalazi lice koje ne ispunjava uslove, svesni svog dela, pri čemu su hteli njegovo izvršenje,

 

čime bi, kao saizvršioci izvršili krivično delo Ugrožavanje bezbednosti vazdušnog saobraćaja u pokušaju, iz člana 291. u vezi članova 30. i 35. Krivičnog zakonika.

 

i

 

zbog postojanja osnova sumnje da su:

 

 

kao zaposleni u SMATSA doo Beograd, u periodu od 23. januara 2016. godine, do 31. januara 2019. godine, iskorišćavanjem položaja u okviru SMATSA doo, i nevršenjem službenih dužnosti, i to okr. Slavko Jovanović kao načelnik Službenik za operativnu obuku, a okr. Bruno Genal kao izvršni direktor Centra kontrole letenja, omogućili okrivljenom Slavku Jovanoviću da stekne protivpravnu imovinsku korist u iznosu koji prelazi 3.000.000 dinara, tako što su omogućili da Slavko Jovanović obavlja poslove načelnika, iako za navedene uslove nije ispunjavao potrebne uslove, budući da nije posedovao posebno jezičko ovlašćenje iz engleskog jezika, te budući da nije ispunjavao zdravstvene uslove, a i pored toga je obavljao te iste poslove, i primao zaradu na koju nije imao pravo, s obzirom da je maksimalno mogao da obavlja poslove u administraciji sa zaradom koja je daleko manja od zarade kontrolora letenja, a ne sa zaradom načelnika, svesni da je njihovo delo zabranjeno, pri čemu su hteli njegovo izvršenje,

 

čime bi kao saizvršioci izvršili krivično delo Zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 227. u vezi člana 33. Krivičnog zakonika.

 

 

Dokazi:

 

 

 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova SMATSA doo Beograd, koji pribaviti službenim putem,
 • Posebni Kolektivni ugovori, važeći u SMATSA doo u kritičnom periodu, koje pribaviti službenim putem,
 • Procedura održavanja stručnog znanja u SMATSA doo, koju pribaviti službenim putem, i to tako što će se pribaviti sve isprave iz predmeta Direktorata civilnog vazduhoplovstva broj 4/1-03-0005/2018-0014.
 • Predmetno rešenje Direktorata civilnog vazduhoplovstva,
 • Test iz engleskog jezika od 22. januara 2013. godine,
 • Uverenje Direktorata civilnog vazduhoplovstva, kojim se dokazuje da je lekarsko uverenje okr. Slavka Jovanovića suspendovano dana 16. marta 2016. godine,
 • Obračuni zarada za zaposlenog Slavka Jovanovića za period od 23. januara 2016. godine do 31. januara 2019. godine, koje pribaviti službenim putem od SMATSA doo Beograd,
 • Obaveštenje o odbijanju izdavanja lekarskog uverenja, lekarski pregled broj 16152, izdat od strane Direktorata civilnog vazduhoplovstva,
 • Veštačenje preko veštaka ekonomsko finansijske struke, radi utvrđivanja razlike celokupne zarade okr. Slavka Jovanovića koju je ostvario na poslovima načelnika, i zarade koju bi ostvario na poslovima u administraciji, koje je prema sopstvenim kvalifikacijama mogao da obavlja,
 • Ugovori o radu i aneksi za okrivljene, za kritični period, koje pribaviti službenim putem od SMATSA doo Beograd,

 

 

 

Obrazloženje

 

 

 1. Okrivljeni su zaposleni kod Privrednog društva SMATSA doo Beograd. U kritičnom periodu obojica su obavljala veoma značajne, i po bezbednost vazdušnog saobraćaja veoma osetljive poslove. Okrivljeni Bruno Genal obavljao je poslove izvršnog direktora Centra kontrole letenja u Beogradu, i bio je direktno nadređen okr. Slavku Jovanoviću kao načelniku Službe za operativnu obuku. Načelnik je, između ostalog, odgovoran za sprovođenje procedura i postupaka koji proizilaze iz dokumenata koji uređuju upravljanje bezbednošću, kvalitetom i obezbeđivanjem. Za ovo mesto propisani su i određeni uslovi. Između ostalog propisani su uslovi koji se tiču zdravstvenog stanja. S druge strane, jedan od elementarnih uslova jeste odgovarajuće poznavanje engleskog jezika. Preciznije, potreban je nivo engleskog jezika 4 (Operational). Prema odredbama Pravilnika o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno medicinskim centrima, koji je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva, propisani su rokovi važenja jezičkih ovlašćenja. Deo tog propisa pod brojem ATCO.B030, čiji je podnaslov “Posebno jezičko ovlašćenje” napominje da ovlašćenje sa ocenom 4 ima validnost 3 godine, od dana polaganja ispita.

 

Kod okrivljenog Slavka Jovanovića, situacija po ova dva kriterijuma je sledeća:

 

 • Engleski jezik je položio dana 22. januara 2013. godine, ocenom 4, nakon čega nikada nije polagao ovaj jezik, radi sticanja posebnog ovlašćenja. Shodno odredbama Pravilnika koji je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva, ovaj potreban uslov istekao je dana 23. januara 2016. godine, od kada okr. Slavko Jovanović više ne ispunjava uslove da se nalazi na poziciji načelnika, niti, posledično navedenom, ima pravo da prima zaradu za načelnika,

 

 • Zdravstveni kriterijum. Za obavljanje ovih poslova neophodna je i zdravstvena sposobnost u skladu sa pomenutim Pravilnikom. Dana 16. marta 2016. godine Direktorat civilnog vazduhoplovstva suspendovao je i zdravstveni kriterijum okrivljenog Slavka Jovanovića.

 

Drugim rečima, osoba koja bi obavljala ove poslove, bez posedovanja svih odgovarajućih uslova, taj bi posao obavljala nestručno. Nestručno obavljanje ovog posla, dalje kompromituje bezbednost vazdušnog saobraćaja, budući da je opis poslova upravo u vezi sa pitanjem bezbednosti.

 

Okrivljeni Bruno Genal upravo je bio zadužen da prati, i da blagovremeno koriguje ovu pojavu, kako bezbednost vazdušnog saobraćaja ne bi bila ugrožavana. Ipak, i pored ove obaveze, okrivljeni Slavko Jovanović je nastavio da obavlja ove poslove.

 

Odredbama Krivičnog zakonika propisano je da se pokušaj krivičnog dela kažnjava za slučaj kada je zaprećena kazna zatvora od 5 godina, i teža sankcija. U konkretnom slučaju, za krivično delo ugrožavanja bezbednosti vazdušnog saobraćaja zaprećena je kazna zatvora od 8 godina, te se nesumnjivo zaključuje da se za ovo krivično delo kažnjava i za pokušaj.

 

Koliko su okrivljeni bili svesni svog dela, jasno pokazuje i činejnica da su učestvovali u radu i prilikom izrada novih Procedura održavanja stručnosti kontrolora letenja CKL Beograd, u martu 2018. godine, kojom prilikom su oba okrivljena potpisala odgovarajuće saglasnosti. Te procedure odobrio je kasnije Direktorat civilnog vazduhoplovstva svojim rešenjem 41-03-0005/2018-0014 od 16. marta 2018. godine.

 

Direktorat civilnog vazduhoplovstva, i pored činjenice da je upravo taj organ suspendovao zdravstveno uverenje za okr. Slavka Jovanovića, doneo je predmetno rešenje, pa se postavlja pitanje da li je i ovaj organ doveden u zabludu, ili su i poneki službenici ovog organa uzeli učešće u ovim radnjama.

 

 1. Po pitanju radnopravnog statusa okrivljenog Slavka Jovanovića, situacija je sledeća. Gubitkom posebnog jezičkog ovlašćenja okrivljeni Slavko Jovanović nema pravo da bude na poziciji načelnika, već može da radi samo poslove u skladu sa svojom stručnom spremom.

 

Takođe, okrivljeni Slavko Jovanović nema pravo da prima ni zaradu koja se odnosi na poziciju kontrolora letenja, a shodno Kolektivnom ugovoru. Naime, u Posebnom Kolektivnom ugovoru koji je važio u kritično vreme, lice koje izgubi dozvolu, usled zdravstvenog kriterijuma, a obavljao je poslove načelnika, i pritom bilo 12 godina na poslovima kontrolora letenja, ima pravo na zaradu kontrolora letenja. Međutim, okrivljeni Slavko Jovanović nije izgubio svoju dozvolu usled gubitka zdravstvenog kriterijuma, već je dozvolu izgubio usled gubitka posebnog jezičkog ovlašćenja. Prema odredbama Posebnog Kolektivnog ugovora u SMATSA doo, okrivljeni Slavko Jovanović nema pravo da prima zaradu kako je to navedeno u ovom delu krivične prijave.

 

Ipak, okrivljeni Bruno Genal, iako ima obaveze kao izvršni direktor, nije prijavio ove okolnosti niti Direktoratu civilnog vazduhoplovstva, niti nadležnima u SMATSA doo Beograd, te je omogućio da okrivljeni Slavko Jovanović ostvari protivpravnu imovinsku korist u iznosu koji odgovara razlici iznosa koji je primio u kritičnom periodu, te iznosa koji bi primio na ime zarade da je od 23. januara 2016. godine obavljao poslove u skladu sa svojom stručnom spremom. Navedena činjenica mogla bi se utvrditi isključivo veštačenjem.

 

 1. S obzirom na izloženo, predlažemo da nadležno Javno tužilaštvo utvrdi relevantne činjenice, te da inicira krivični postupak protiv imenovanih.

 

 

 

Beograd, 25. decembar 2019. godine

 

Nenad Vojnović, advokat